Přijímací řízení do modelu OSN

Zde najdeš informace o přijímacím řízení do Modelu OSN. Nevíš, jak Model OSN funguje? V tom případě si nejdříve přečti informace o Modelu OSN.
Víš vše potřebné? Tak můžeme začít s přihlašováním!

Jak se přihlásíš i se svou delegací? Může to znít složitě, ale je to jednoduché.

 1. krok: Poskládejte s kamarády delegaci!
 2. krok: Dejte hlavy dohromady nad přihlašovacími otázkami a sepište na ně odpovědi!
 3. krok: Zaregistrujte se do našeho Informačního systému BADGE!
 4. krok: Vyplňte přihlašovací formulář včetně vašich řádně zvážených odpovědí a států, které byste rádi zastupovali!
 5. krok: ODEŠLETE PŘIHLÁŠKU!
 6. krok: Vyčkejte na vyhlášení výsledků přijímacího řízení!
Přijímací řízení do Modelu OSN končí 28. září!

Přihlašovací otázky pro delegace do OSN

Uchazeči mají za úkol zodpovědět tři samostatné otázky svázané tématem “Selhání OSN”:

 1. Během jaké konkrétní události podle vašeho názoru OSN v minulosti selhala? Proč si to myslíte?
 2. Co a proč považujete za příčiny daného selhání?
 3. Jak podle vašeho názoru měla OSN reagovat jinak? Jak se z tohoto selhání může mezinárodní společenství do budoucna poučit?

Pro každou z otázek je dán rozsah 500 až 1300 znaků včetně mezer.

Delegace by měla ve svých odpovědích vyjádřit vlastní informovaný názor. Dále by měla prokázat schopnost odpovědět přímo na zadanou otázku, vyhledávat a analyzovat relevantní a pravdivé informace a samostatně přemýšlet. Také by měla touto cestou ukázat svůj zájem o téma a motivaci účastnit se projektu.

Za otázky lze dohromady získat až 30 bodů.

Kompletní informace o průběhu přijímacího řízení do Modelu OSN nalezneš zde.

 

Individuální přijímací řízení do Rady bezpečnosti OSN

Stejně jako v loňském roce, i letos bude Rada bezpečnosti OSN z části obsazována na základě výsledků z individuálního přijímacího řízení. Pět stálých členů Rady bude zastoupeno podle delegací přijatých v obecném přijímacím řízení, zbylých deset bude vybráno z jednotlivců, kteří se přihlásí ve speciálním řízení do UNSC. Postup je v zásadě stejný, jako v obecném přijímacím řízení do OSN, akorát s několika odlišnostmi.

Nejdříve musí uchazeči o post člena Rady bezpečnosti odpovědět na 10 krátkých otázek:

Přihlašovací otázky pro individuální přijímací řízení do UNSC
 1. Který generální tajemník OSN se ucházel o plné třetí funkční období v řadě?
 1. U Thant
 2. Kurt Waldheim
 3. Kofi Annan
 4. Pan Ki-mun

 

 1. Který z těchto orgánů OSN není výborem Valného schromáždění?
 1. DISEC
 2. ECOFIN
 3. ECOSOC
 4. UNODC

 

 1. Která z těchto osobností nebyla diskutována jako potenciální kandidát na generálního tajemníka OSN na zasedání stálých členů Rady bezpečnosti 23. ledna 1946?
 1. Antony Eden
 2. Salim Ahmed Salim
 3. Wincenty Rzymowski
 4. Trygve Lie

 

 1. Na kolikátém zasedání Rady bezpečnosti byl Nepál doporučen Valnému shromáždění k přijetí do OSN?
 1. 909
 2. 376
 3. 705
 4. 1276

 

 1. Kdo předsedal na 396. zasedání Rady bezpečnosti?
 1. Fernand van Langenhove
 2. Benegal Narsing Rau
 3. Andrei Gromyko
 4. José Arce

 

 1. Jakou rezolucí Rady bezpečnosti byla zřízena komise pověřená dohledem nad ekonomickými sankcemi uvalenými na KLDR?
 1. 1718
 2. 1874
 3. 1887
 4. 1928

 

 1. Kdo zastupuje generálního tajemníka OSN v Úřadu OSN ve Vídni?
 1. Mimořádný zmocněnec
 2. Pověřenec
 3. Zvláštní vyslanec
 4. Generální ředitel

 

 1. Kdo je ředitelem mise MONUSCO ve městě Beni?
 1. Charles Frisby
 2. Warner Ten Kate
 3. Soro Karna
 4. Assetou Sanogo

 

 1. V roce 2005 představil tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan několik návrhů na reformu UNSC, jaká z níže zmíněných změn mezi ně nepatřila?
 1. přidání pěti nestálých členů
 2. přidání šesti nových stálých členů bez práva veta
 3. přidání osmi nestálých členů na čtyřleté volební období
 4. rozšíření o čtyři nestálé členy s právem veta

 

 1. Kolikrát použila Čínská republika právo veta při hlasování v rámci Rady bezpečnosti?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Po správném zodpovězení otázek pak je po uchazečích o post u kulatého stolu UNSC vyžadována ještě krátká esej:

Zadání eseje pro individuální přijímací řízení do UNSC

Uchazeči mají za úkol sepsat esej na téma „Rada bezpečnosti a válka v Sýrii”.

 1. Zhodnoťte postup UNSC – selhala při řešení syrského konfliktu, nebo naopak konala správně? Mohla něco udělat lépe, nebo ani více dělat neměla? Ilustruje její postup nějaké hlubší problémy UNSC, potažmo OSN? Poukazuje na nutnost reformy UNSC, nebo je současný model dobrý? Má Rada bezpečnosti v řešení obdobných konfliktů vůbec v dnešním světě místo?

Otázky jsou spíše návodné, je na uchazečích, jak konkrétně esej pojmou.

Pro esej je dán rozsah maximálně 2700 znaků včetně mezer. Za esej je možné získat maximálně 20 bodů.

Nezapomeň si ale přečíst kompletní informace o individuálním přijímacím řízení do Rady bezpečnosti OSN!

Individuální přijímací řízení do UNSC končí 16. září!