Krizové kontakty jak to funguje?

Kdo se může na krizové kontakty obrátit?

Krizové kontakty může využít který*ákoli z účastníků a účastnic Pražského studentského summitu a též kdokoli z přípravného týmu.

Kdy mohou krizové kontakty pomoci?

Krizové kontakty řeší především (ale nikoliv výlučně) problematické situace týkající se zejména sexuálního obtěžování, ale i dalšího diskriminačního chování a nerovného zacházení. 

Co naopak do působnosti krizových kontaktů nespadá?

Jsou to zejména podněty z oblasti fungování a organizace Summitu. Toto je v gesci jednotlivých koordinátorů, a proto své podněty směřujte na ně – kontakt naleznete na webových stránkách Summitu.

Nemusíte se bát.

Pokud jste se do nějaké z nepříjemných situací dostali a nevíte, jak si s ní poradit, neváhejte se na krizové kontakty obrátit. Nemusíte se bát, že by tento krok jakkoli ohrozil Vaše budoucí fungování na Summitu. Komunikace s krizovými kontakty je individuální a důvěrná a bude jen na Vás, zda vůbec, a případně jakým způsobem budete chtít svou situaci řešit. Krizové kontakty jsou tu pro Vás a pracují autonomně. Pokud se tedy chcete se svým problémem pouze svěřit, ale dále jej neřešit, žádné informace se mimo okruh “čtyř očí” nedostanou, a to ani k vedení projektu.

 

Krizové kontakty postupují podle následujících zásad a pravidel:

 • Nikdo nesmí být sankcionován za sdílení svých zkušeností.
 • Krizové kontakty postupují diskrétně, citlivě, s respektem k právům a osobnostem dotčených osob. 
 • Krizové kontakty situaci nevyšetřují, pouze naslouchají, poskytují pomoc a rady dotčeným osobám.
 • Bez souhlasu dotčených osob nepodnikají krizové kontakty žádné další kroky, maximálně ctí jejich vůli a stanoviska.
 • Krizové kontakty zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své pozice dozví.
 • Krizové kontakty jsou nezávislé na koordinátorech projektu či jiných osobách, nepřijímají od nikoho žádné pokyny.
 • Při řešení konkrétního podnětu postupují krizové kontakty nestranně a objektivně
 • Krizové kontakty postupují transparentně, každý nahlašovatel je informován o postupu při řešení svého podnětu, pokud si takový postup bude přát.

Postup při hlášení

písemném

Na písemné podání reagujeme bez zbytečného odkladu, ve výjimečných situacích může dojít k pozdější reakci, vždy však nejdéle v řádech dnů. 

Ve svém podání popište nastalou situaci a konkrétně i způsob, jakým chcete situaci řešit. Respektujeme Vaši vůli i v případě, že si nebudete přát situaci řešit vůbec. V některých případech bude vhodné domluvit osobní setkání, to lze i mimo workshopy, nikoli však proti Vaší vůli.

 

osobním

Pokud preferujete osobní komunikaci pro nahlášení nebo si prostě chcete jen popovídat a svěřit se s nepříjemnou situací, krizové kontakty jsou tu pro Vás v každou volnou chvilku. Nejsou stanoveny žádné konzultační hodiny, přijít můžete kdykoli, když to vyhodnotíte jako vhodné (například během obědové pauzy nebo poworkshopové socializace). Komunikace proběhne soukromě v ústraní.

 

skrze anonymní schránku

Záleží jen na vás, zda chcete do daného formuláře vyplňovat všechny informace. V případě, že chcete, aby byla situace dále řešena, doporučujeme uvést, kam ideálně by měly naše další kroky vést. Stejně tak pokud chcete být informováni o postupu, je třeba uvést kontakt. Pro zachování anonymity můžeme doporučit uvedení e-mailu, ze kterého nebude zřejmá Vaše totožnost. 

Další možností je uvedení telefonního čísla a komunikace přes SMS zprávy. Krizové kontakty totožnost nahlašovatele*ky neověřují, leda by to bylo nezbytné. Jsou také vázány mlčenlivostí a žádné informace se nedostanou k nepovolaným osobám.

 

Jaké jsou možnosti řešení?

Neřešení svěřit se a popovídat si o nastalé situaci může být někdy naprosto dostačující.

Krizové kontakty mohou být mediátory nastalé situace mohou tedy zprostředkovat komunikaci mezi stranami a jako nezávislá třetí strana se budou snažit nalézt vhodné řešení. 

Po dohodě s nahlašovatelem*kou mohou krizové kontakty komunikovat s tím*ou, proti němuž*íž sdělení směřuje, samostatně.

Krizové kontakty nedisponují ani vyšetřovací, ani rozhodovací pravomocí. V případech, kdy budou podněty vyhodnoceny jako důvodné a vážné a komunikace mezi stranami by nebyla vhodná, informují krizové kontakty o situaci vedení projektu, které se bude situací zabývat. To však opět jen po předchozím souhlasu nahlašovatele*ky

Pokud si bude podatel*ka přát zůstat při dalších krocích anonymní, toto rozhodnutí bude respektováno. Krizové kontakty ctí diskrétnost a mlčenlivost, totožnost nahlašovatele*ky při dalších postupech řešení bez svolení neoznamují.

 

O všech učiněných krocích budou dotčené osoby informovány, nic se nebude dít bez Vašeho vědomí. Jak se na krizové kontakty můžete obrátit?

Zahájení i průběh celé komunikace je zcela neformální.

Krizové kontakty přijímají anonymní i neanonymní podání.

Za krizovými kontakty lze přijít a nahlásit věc osobně.

Sdělení lze však podat jakýmkoliv jiným způsobem, například:

skrze e-mail:

 • stepan.komarek@amo.cz
 • michaela.stankova@amo.cz 

telefonicky:

 • Štěpán Komárek: +420 728 401 154
 • Michaela Staňková: +420 775 416 024

skrze anonymní schránku: link najdete zde